Bastrzykowski A., Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 1, Sandomierz 1946; cz. 2, Ostrowiec 1948.

Derwich M., Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1992.

Dobrowolski T., Opatów i jego zabytki, w: Kurier Literacko-Naukowy [dodatek "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"], R. 2: 1925, nr 33.

Encyklopedyja powszechna z ilustracjami S. Orgelbranda, Warszawa 1898-1901.

Florek M., O pozostałościach wierzeń i obrzędów pogańskich w okolicach Sandomierza, w: Zeszyty Sandomierskie, rok VII, Nr 12, grudzień 2000, s. 11-14.

Friedberg M., Klejnoty Długoszowe, w: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1930, t. 10 , Kraków 1931 r. s. 1-119.

Fudalewski W., Miasto Opatów podług miejscowych źródeł i podań, Warszawa 1895.

Gąssowski J., Manteuffel T., Tomaszewski Z., Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 7 do 30 maja 1953 r. nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym i architekturą romańską w Opatowie, w: Przegląd Historyczny, R. 45: 1954, s. 691-721.

Gromek-Gadkowska A., Dawne dzieje Opatowa. Fakty. Ludzie. Zdarzenia. [Opatów] br.

Gumowski M., Najstarsze bazyliki romańskie w Polsce, Kraków 1927.

Gumowski M., Starsze bazyliki romańskie w Polsce średniowiecznej, w: Przegląd Powszechny, nr 175, 1927.

Kalina D., Gmina Sobków, w: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, pod. red. R. Mirowskiego, tom 1, Kielce 2002.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, tom III - woj. kieleckie, z. 7 - pow. opatowski, Warszawa 1959, s. 39-47.

Kieszkowski J., Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki, Lwów 1912, s. 346-348.

Kiryk F., Opatów XIII-XVIw., w: Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod. red. F. Kiryka, Sandomierz 1985, s. 21-37.

Krygier E., Prace konserwatorskie, województwo kieleckie (1952-1954), w: Ochrona Zabytków, R. 9, 1956.

Kuczyński J., Wyniki badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznym Opatowem przeprowadzonych przez Muzeum świętokrzyskie w 1966 r., w: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 6, 1970, s. 437-453.

Łuszczkiewicz W., Kościół kolegiacki Śgo Marcina w Opatowie. Studyum zabytku romańszczyzny XII wieku w Polsce, w: Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. 6, z. 1, 1900, s. 17-41.

Modrzejewska B., Włoski obraz renesansowy w kolegiacie opatowskiej. w: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, tom 4, Kraków 1967, s. 147-176.

Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978.

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1838-1841.

Pałamarz P., Dzieje kolegiaty opatowskiej w ciągu XVIII wieku, w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 13, Kielce 1984, s. 253-272.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.

Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, WaiF i PWN, Warszawa 1997.

Szydłowski T., Opatów i Koprzywnica, w: Kurier Literacko-Naukowy [Dodatek "IKC"], 1926, nr 50.

Szydłowski, T., Pomniki architektury epoki piastowskiej w województwie krakowskim i kieleckim, Kraków 1928, s. 31-34.

Szymańska J., Zdziarska R., W sprawie pierwszego zeszytu "Pomników Architektury Polskiej", w: Biuletyn Historii Sztuki, rok XVI, Nr 3, Warszawa 1954, s. 361-381.

Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

Świechowski Z., Architektura kolegiaty w Opatowie i jej geneza, w: Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod. red. F. Kiryka, Sandomierz 1985, s. 11-20.

Świechowski Z., Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 190-195.

Świechowski Z., Kościelec. Kościół p.w. św. Wojciecha. Opatów. Kolegiata p.w. św. Marcina, w: Pomniki Architektury Polskiej, z. l, Warszawa 1954.

Świechowski Z., Sztuka romańska, Poznań 1950.

Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 1, red. J. Wijaczka, Kielce 2002.

Tomaszewski A., Kuczyński J., Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 1964 r. nad architektura romańską w Opatowie, w: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, R. 3, 1966, s. 105-126.

Tomkowicz S., Style w architekturze kościelnej, Kraków 1923.

Walicki M., Średniowieczna architektura w Polsce, romanizm i gotyk, w: Wiedza o Polsce, t.1, Warszawa 1932, s. 494.

Wiśniewski J., Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 277-312, 565.

Wojciechowski T., Szkice historyczne jedenastego wieku, Warszawa 1951, s. 53 i nast.

Wolff J., Żyd ministrem króla Zygmunta. Szkic historyczny przez Józefa Wolffa, Kraków 1885.


Wzmianki źródłowe dotyczące kolegiaty opatowskiej przytacza Zygmunt Świechowski w: Kościelec. Kościół p.w. św. Wojciecha. Opatów. Kolegiata p.w. św. Marcina, "Pomniki Architektury Polskiej", z. l, Warszawa 1954, s. 35-41.

Komputerową rekonstrukcję bryły kościoła przygotowano na podstawie rysunku J. Zachwatowicza (zob. T. Mroczko "Polska sztuka przedromańska i romańska"), z zachowaniem proporcji kolegiaty określonych przez Z. Świechowskiego (zob. "Kościelec. Kościół p.w. św. Wojciecha. Opatów. Kolegiata p.w. św. Marcina").


Fotografie i opracowanie: Katarzyna Lisowska; Copyright © 2003-2023